PREDMETI

Skladno razmerje med teorijo in prakso

(Spletne strani so v prenovi. Za morebitne nevšečnosti se opravičujemo!)

Vsebine predmetov določajo učni načrti.  S podrobnejšim opisom predmetov se kandidati seznanijo tudi na informativnih dnevih in informativnih urah. Več informacij je v našem predstavitvenem zborniku.

 • PREDMETI DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA:

  ateljejski predmeti

  Kreativno risanje in slikanje (KRS) – 8 semestrov

  – uporaba različnih tehnik, motivov in slikarskih praks; princip postopnost: od enostavnega h kompleksnemu; uvod v slikarsko anatomijo in uvod v prostorske zasnove

  Seminar kreativnega risanja in slikanja (SKRS)
  – 8 semestrov

  – reševanje kompleksnejših nalog; študijsko likovno delo postopoma prične zamenjevati osebno, umetniško likovno delo

  Umetniško-likovni projekt (ULP) – 8 semestrov

  – zahtevno likovno delo, naloga ali projekt, ki se ga izvaja (zasnova, priprava, realizacija) v vsakem študijskem letu prek celega leta

  Protografika (PG) – 2 semestra

  – ustvarjalna in eksperimentalna delavnica, kjer je pozornost namenjena sami ustvarjalni poti, kot tudi spoznavanju različnih možnih vrst tehnologij grafičnega tiska

  teoretski predmeti

  Likovna teorija (LT) – 2 semestra

  – spoznavanje in obvladovanje likovnih prvin, spoznavanje in obvladovanje umetniške forme in jezika; analitično in primerjalno raziskovanje procesa nastajanja likovnega dela

  Likovne analize (LA) – 4 semestre

  – analiza uporabe likovnih elementov, obravnavanje in razumevanje likovne strukture umetniškega dela; razkrivanje slabših in usmerjanje v boljše rešitve, odvračanje od posnemanja in vzpodbujanje samokritičnost; pregled po najpomembnejših umetniških delih in avtorjih, zgodovinskih obdobjih, slogih, tehnikah

  Likovna zaznavanja (LZ) – 2 semestra

  – multidisciplinarnost, dojetje zaznavnega procesa; likovno zaznavanje, vidno zaznavanje; širjenje navdiha, obzorja, razumevanja

  Psihologija ustvarjalnosti (PU) – 2 semestra

  – psihološke podlage vizualne umetnosti

  Uvod v estetiko (UVE) – 2 semestra

  – različni sklopi: uvod v estetiko, uvod v filozofijo- začetki filozofije, pomembni filozofi, kritične teorije, modernost, postmodernost; izbrane teme iz estetike – lepo, umetnost, sublimno; različne teorije

  Zgodovina umetnosti (ZU) – 4 semestre

  – spoznavanje umetniških del in različnih obdobij, razvijanje sposobnosti osnovnih primerjav med različnimi obdobji in slogi, spoznavanje najpomembnejših umetniških spomenikov od pradavnine do 20. stoletja

  Zgodovina umetnosti- moderna umetnost (ZU MU) – 4 semestre

  – moderna umetnost, različni umetnostno-zgodovinski tematski sklopi 20. in 21. stoletja

  teoretski in ateljejski predmet

  Barvne študije (BŠ)- 2 semestra

  – teoretično in praktično poglabljanje znanja na področju barv

  izbirna vsebina

  Izbirno: Film (2 semestra)

  Film je posebna izbirna vsebina predmeta Umetniško-likovni projekt. Študenti se seznanjajo z vsemi fazami izdelave filma; samostojno snemajo enominutne filme in skupaj posnamejo dokumentarni in kratek igrani film.

 • PREDMETI MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA:

  ateljejski in teoretski predmeti

  Slikarstvo (z likovno analizo)

  (2 semestra)

  – drzno, subtilno in inovativno likovno ustvarjanje z nenehnim usmerjanjem v prihodnost; razvijanje sposobnosti samostojnega učenja in sposobnosti povezovanj znanj in izkušenj s področja likovne ustvarjalnosti; umeščanja spoznanj, pridobljenih s pomočjo novih modernih tehnologij, v lastno ustvarjalno delo; pregled in nadzor nad ustvarjalnim procesom; sposobnost kritičnega dialoga z obiskovalci in stroko ob predstavitvi lastnih del; sposobnost strokovne predstavitev lastnih umetniških del s pomočjo formalne likovne analize; načrtovanje, izvedba in analiza lastne ustvarjalnosti na javnih predstavitvah

  Umetniško- likovni projekt ULP (2 semestra)

  –  izvedba projekta, ki ga je študent prijavil ob vpisu- sposobnost dolgoročnega planiranja in izvajanja najzahtevnejših likovnih nalog sposobnost povezovanja znanja in izkušenj s področja likovne ustvarjalnosti in likovno-teoretskih ved na širšem področju vizualnih umetnosti; likovna analiza del drugih in spoznavanje različnih praks sodobnih umetnikov; sposobnost strokovne predstavitev umetniško-likovnega projekta s pomočjo spoznavanje umetnostnega sistema (prizorišče, informacije, financiranje, ciljne javnosti), priprava predstavitvenega paketa, uporaba novih medijev pri komuniciranju, predstavitev za kiber občinstvo

  Historična analiza vizualnih medijev

  (2 semestra)

  – prek historične analize vizualnih medijev in skozi oči estetike  in teorije medijev spoznavati, členiti in razumeti  vizualne prakse od prve polovice 20. stoletja do danes; boljše razumevanje lastne ustvarjalne prakse in posledično odpiranje prostora za novo; zmožnost konceptualnega izražanja likovnih problemov  in umeščanje lastnega dela v tok historične analize; komunicirati v polju filozofije-estetike in povezovanje sodobnih praks z najsodobnejšimi likovno-filozofskimi teorijami; s pomočjo historične analize vizualnih medijev tudi boljše razumevanje sodobnih likovnih praks, ki so tesno vpete v likovno-umetniške, kulturne in splošne družbene vsebine

PPredmeti Likovna zaznavanja, Psihologija ustvarjalnosti, Likovne analize in Umetniško-likovni projekt so popolnoma originalni predmeti, ki jih je razvila in vpeljala Šola za risanje in slikanje. Tudi pri vseh ostalih predmetih so vsebine dorečene na osnovi naše lastne prakse in upoštevajo načelo sinergije sorodnih vsebin. Iz klasičnih predmetov risanja in slikanja smo ustvarili predmete Kreativno risanje in slikanje, Seminar kreativnega risanja in slikanja ter Umetniško-likovni projekt in jih razvili ter oblikovali tako, da čim bolj upoštevajo  študentovo lastno kreativno iniciativo in ga usmerjajo v njemu lasten in specifičen likovno-umetniški izraz v poljubnem mediju.